[TAGLISH] Paano bumili ng Harmony ONE sa Binance Smart Chain?

Maraming pagkakataon na biglaang na-susupend ang withdrawal ng Harmony ONE token sa Binance nang walang dahilan. Itong guide na ito ay magsisilbing alternatibong paraan upang makakuha ng Harmony ONE tokens para makapag-laro sa DeFi Kingdoms.

Kapag nakita mo ito, hindi mo mawi-withdraw ang iyong Harmony One through Binance.

NOTE: Maraming paraan upang magawa itong workaround na ito, pero pinili kong gamitin ang BSC bilang example dahil kadalasan, ito na ang nakasanayan ng mga Pilipino. Hindi rin gaano kalaki ang magiging fees sa bridge na ito.

Pumunta sa WALLET > FIAT and SPOT > WITHDRAW.

Siguraduhing Binance Smart Chain (BEP20) ang nakaselect na network. Ang ilalagay mo dito ay yung address ng MetaMask mo na naguumpisa sa 0x. Ang fees para dito ay 0.005 BNB. Kung icoconvert mo sa PHP, naka-depende ito sa current na presyo ng BNB. Kung ay BNB ay ₱25,000, gagastos ka ng ₱12.5 para dito.

Hintayin na dumating ang BNB sa MetaMask.
BINANCE SMART CHAIN (MetaMask)Network Name: Binance Smart Chain
New RPC URL: https://bsc-dataseed.binance.org/
ChainID: 56
Symbol: BNB
Block Explorer URL: https://bscscan.com

Ang gagamitin nating exchange para gawin ito ay PancakeSwap (https://pancakeswap.finance/swap).

PancakeSwap Interface

Ang i-swap natin ay BNB papuntang ONE. Baguhin kung saan masswap ang BNB (sa screenshot na ito, pipindutin ang CAKE).

I-paste sa search bar: 0x03fF0ff224f904be3118461335064bB48Df47938

Ito ang contract address ng Harmony ONE sa Binance Smart Chain. Siguraduhin na ito lamang ang gagamiting contract address upang makaiwas na makabili ng fake tokens. Ang fees para sa swap na ito ay nagbabago rin depende sa presyo ng BNB, pero para sa swap na ito, ₱25 ang nagastos.

NOTE: Mag-iwan ng mga ₱100 worth ng BNB para sa fees.

Ang gagamitin na bridge para dito ay ang Horizon Bridge (https://bridge.harmony.one/one)

Horizon Bridge
  • I-connect ang MetaMask sa Bridge.
  • Pindutin ang Binance > ONE, at pindutin ang ONE sa baba.
  • Ilagay kung ilang ONE tokens ang gusto mong i-bridge.
  • Pindutin ang Use my address.
HARMONY NETWORK (MetaMask)Network Name: Harmony Mainnet
New RPC URL: https://api.harmony.one
ChainID: 1666600000
Symbol: ONE
Block Explorer URL: https://explorer.harmony.one/#/

Para sa mga katanungan, sumali ka sa DeFi Kingdoms Philippines discord.

DeFi Kingdoms

Discord
DeFi Kingdoms Philippines
Twitter
Telegram
Reddit
Facebook
Information Dashboard

--

--

An avid supporter of Harmony Network. Mostly involved in DeFi Kingdoms. Follow me to get updated on the latest content!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Albus

An avid supporter of Harmony Network. Mostly involved in DeFi Kingdoms. Follow me to get updated on the latest content!